Thực hiện bài kiểm tra gồm 30 câu/ 45 phút.

Các thông tin phổ biến và các thông báo
(No announcements have been posted yet.)