Video buổi học BÀI 2 Cực trị hàm số phần 2

View

Mời em có thể xem lại tại đây. Nội dung: Sửa một vài câu trong phần bài tập Cực trị hàm số mức độ dễ

Và một phần bài tập về tìm tham số \(m\) để hàm số có cực trị


Last modified: Friday, 2 July 2021, 9:59 PM