Video buổi học Bài 2 Cực trị phần 3

View

Giải tiếp ví dụ 4 trong buổi học trước về cực trị, và nói thêm dạng bài tập: Tìm tham số \(m\) để hàm số đạt cực trị tại điểm \(x_0\) cho trước, mời em xem


Last modified: Sunday, 11 July 2021, 8:37 PM